Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin sklepu internetowego Relaxare, działającego pod adresem https://relaxare.pl, zawiera zasady składania zamówienia i zawarcia umowy, formy dostawy i płatności dostępne w sklepie, procedurę odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Sklep prowadzony jest przez: Relaxare Tomasz Wieczorek, prowadzącą działalność gospodarczą, ul. Topolowa 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 954 151 68 66. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@relaxare.pl.

 1. Definicje
  • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Koszyk – lista artykułów stworzona na podstawie wyborów Kupującego z produktów dostępnych w Sklepie.
  • Produkt – Voucher w formie PDF na zabiegi w komorze hiperbarycznej dostępny w Sklepie, ważny przez 3 miesiące.
  • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://relaxare.pl/regulamin.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://relaxare.pl.
  • Sprzedawca – Relaxare Tomasz Wieczorek, prowadzący działalność gospodarczą, ul. Topolowa 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia.
 2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług lub detaliczną swoich Produktów.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy która zawierana jest na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w języku polskim.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.

Wszystkie ceny Produktów prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto i podane są w złotych.

Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzenia,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. terści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezmówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

 1. Składanie zamówienia

-Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien się uprzednio zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

-Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

-Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po wcześniejszym dodaniu do koszyka Produktów, które wybrał Kupujący. W formularzu obligatoryjne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy oraz metody płatności za Zamówienie.

-Wysłanie zamówienia następuje w terminie określonym w opisie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu Produktów, w najdłuższym terminie określonym na kartach produktów.

-Nieprawidłowo wypełniony formularz nie będzie rozpatrywany.

-Z chwilą złożenia zamówienia i wpłaty należnej kwoty następuje zawarcie umowy sprzedaży między kupującym a Sprzedawcą.

-Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

-W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w Sklepie i braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klienta ma prawo zdecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sprzedawcę czy odstępuje od Umowy. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma możliwości podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji. Klient dokonuje wyboru pomiędzy:

– częściową realizacją – wybór tej opcji przez Klienta spowoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów,

– anulowaniem całego zamówienia (odstąpieniem od Umowy) – w przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi całą kwotę wpłaconą na poczet Zamówienia. Ponadto Kupujący zostanie o w/w zwrocie poinformowany  poprzez wiadomość na wskazany przez Kupującego w formularzu zamówień adres e-mail.

W razie braku odpowiedzi od Klienta na wiadomość o niedostępności części produktów liczonym w 7 dniach – Zamówienie zostanie anulowane i kwota zostanie zwrócona.

 1. Faktury

Sprzedawca na prośbę Kupującego ma obowiązek wystawić fakturę na Zamówienie w Sklepie. Kupujący może wystawić taką prośbę w czasie do trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono produkt lub otrzymano za niego wpłatę.
Kupujący, wyrażając chęć otrzymania faktury za zamówienie ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe.

Termin wystawienia faktury upływa:

– do 15-tego dnia następnego miesiąca (jeśli Kupujący zgłosił chęć otrzymania faktury w tym samym miesiącu, w którym dostarczono Produkt),

– w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia (jeśli Kupujący zgłosił chęć otrzymania faktury po miesiącu, w którym dostarczono Produkt).

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

 1. Formy dostawy i sposoby płatności

Wybór sposobu dostawy Produktu dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

Dostępne metody płatności za Zamówienie oraz Dostawę opisane są na stronach Sklepu oraz Prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

Koszt dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź itd.).

Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

– Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego właścicielem jest: PayPro SA

 1. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

NIP: 779-236-98-87

REGON: 301345068

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości

Wysyłka Zmówienia odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od poniedziałku do piątku.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego (np. nadpłata), Sprzedający dokona zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

Brak zapłaty kosztów Zamówienia i dostawy przez Kupującego w ciągu 7 dni skutkuje jego anulowaniem.

 1. Opis Produktów

– Opis warunków wraz z ceną jest zamieszczony na Stronie Internetowej. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi.
– Instrukcja zamawiania usługi

 • Wybierz usługę, którą chcesz zakupić i dodaj ją do koszyka.
 • Przejdź do kasy i uzupełnij niezbędne dane osobowe oraz informacje o płatności.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty, otrzymasz e-mail potwierdzający zakup oraz link do pobrania Vouchera w formie pliku PDF.
 • Otwórz plik PDF, gdzie znajdziesz indywidualny kod Vouchera oraz dane kontaktowe do naszego gabinetu.
 • Wydrukuj Voucher lub zachowaj go w formie elektronicznej.
 • Okres ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od daty zakupu.
 • Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych, aby umówić się na wybraną usługę i podać swój unikalny kod.

Gotowe! Teraz możesz cieszyć się zakupioną usługą w naszym gabinecie. Odezwij się do nas w ciągu ważności Vouchera i umów się na termin, który Ci odpowiada.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

 

 1. Reklamacje

– W przypadku stwierdzenia wad Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

– Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych usług i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

–  Celem przyśpieszenia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zawarcie w jego treści:

danych Klienta, numeru Zamówienia, opisu wady usługi, wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji, wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

– Usługodawca powiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy reklamację złożył Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, że krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

– Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Usługodawcą m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

– Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

– Reklamacja może zostać złożone piśmiennie (na adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza Ul. Topolowa 24) lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: kontakt@relaxare.pl).

 1. Prawo odstąpienia od umowy

– Oświadczenie o odstąpieniu umowy może zostać złożone piśmiennie (na adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza Ul. Topolowa 24) lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: kontakt@relaxare.pl).

–  Klientowi będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.5., na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym terminie uprawnienie wygasa.

–  W celu odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli Konsument wyśle Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu.

–  Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie, zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę.

–  Usługodawca dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument uiszczając cenę, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.

– Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

– Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

– W przypadku zawierania przez Klienta Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do prawidłowego korzystania z Usług i Produktów wymagane są:

– stały dostęp do Internetu;

– poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 lub zainstalowane oprogramowanie Skype;

– aktywna obsługa cookies;

– czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty aktywny adres e-mail

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania go na stronie https://relaxare.pl w zakładce „Regulamin”.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert i promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia zgłoszone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

O wszelkich zmianach w Regulaminie Kupujący mogą dowiedzieć się bezpośrednio na stronie z Regulaminem na naszej witrynie.

W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Wszelkie spory związane z umowami zawartymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez Polski Sąd Powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 03.10.2023

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu oraz dodatkowe załączniki dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf na stronie https://relaxare.pl w zakładce „Regulamin”.

 

Regulamin Voucherów

 • Zakres Usług: Zakres usług objętych voucherem jest zawarty w tytule i opisie każdego z produktów dostępnych na naszej stronie internetowej.
 • Rodzaj Vouchera: Voucher jest kwotowy, o wartości pokrywającej koszt jednej sesji.
 • Ograniczenia: Voucher można zrealizować wyłącznie w siedzibie firmy.
 • Termin Ważności: Voucher ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.
 • Wykorzystanie Vouchera: Należy przedstawić kod vouchera fizycznie lub telefonicznie przed rozpoczęciem sesji.
 • Dostarczenie Vouchera: Voucher dostarczany jest elektronicznie na podany podczas zamawiania adres email po zaksięgowaniu wpłaty, zazwyczaj jest to w ciągu 24 godzin od zakupu.
 • Uwagi:
  • Voucher nie może być wymieniony na gotówkę ani nie podlega zwrotowi.
  • Anulowanie vouchera możliwe jest do 48 godzin przed zaplanowaną sesją.
  • Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać pisemnie w ciągu 7 dni od daty realizacji vouchera.

zachęcamy do odwiedzania naszego gabinetu

Umożliwiamy zakup karnetów oraz voucherów tlenoterapii hiperbarycznej!
Honorujemy karty VANITYSTYLE!